Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Đảng các cấp

Sáng ngày 15/1/2020, Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện phối hợp với Ban tuyên giáo huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chương trình, kế hoạch, Nghị quyết của Đảng các cấp đến cán bộ, đảng viên của các Chi bộ trực thuộc huyện ủy; Đảng ủy cơ quan Đảng – đoàn thể; Đảng ủy cơ quan Chính quyền; Đảng ủy Công an và Đảng ủy cơ quan Quân sự huyện.

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên CCVC đã được đại diện Ban Tuyên giáo huyện ủy quán triệt các nội dung quan trọng như: Chương trình số 37 – CT/TU ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện Kết Luận số 54 – KL/TW của bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết TW 7 khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình số 38 – CT/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện Kết Luận số 56 – KL/TW , ngày 23/8/2019 của Bộ chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị Quyết số 12 – NQ/TU, ngày 12/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Hướng dẫn số 07- HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 về hướng dẫn kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình số 35 – CT/TU; Kế hoạch số 132 – KH/HU, ngày 24/12/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết Luận số 57 – KL/TW của Bộ Chính trị về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh; Kế hoạch số 140 – KH/TU, ngày 12/12/2019 của BTV Tỉnh ủy Đắk Lắk về tổ chức cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk (ngày 23/11/1940 – 23/11/2020) và Nghị Quyết số 07 – NQ/HU, ngày 25/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thông qua hội nghị nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên CCVC hiểu và nắm rõ những nội dung  của các văn bản chỉ thị nghị quyết cấp trên để triển khai thực hiện trong hoạt động thực tiễn của các đơn vị, địa phương.

Vy thủy