Hội nghị quán triệt, học tập và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch, nghị quyết của ban thường vụ tỉnh ủy Đăk Lăk

Sáng ngày 14/1/2020, Huyện ủy Lắk vừa tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt chương trình , kế hoạch của Ban Thường vụ tỉnh ủy Đắk Lắk. Tham dự hội nghị có đồng chí Đỗ Quốc Hương – Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện chủ trì phát biểu khai mạc.

Tại hội nghị các cán bộ chủ chốt đã được báo cáo viên của huyện ủy quán triệt các nội dung quan trọng như: Chương trình số 37 – CT/TU ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện Kết Luận số 54 – KL/TW của bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết TW 7 khóa X nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình số 38 – CT/TU, ngày 13/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk thực hiện Kết Luận số 56 – KL/TW , ngày 23/8/2019 của Bộ chính Trị về tiếp tục thực hiện Nghị Quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị Quyết số 12 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; Hướng dẫn số 07- HD/UBKTTW, ngày 12/12/2019 về hướng dẫn kiểm tra giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình số 35 của tỉnh ủy; Kế hoạch số 132 của Huyện ủy về thực hiện Kết luận số 57 –KL/TW của bộ chính trị về kết hợp Quốc phòng, an ninh với kinh tế; kinh tế với quốc phòng, an ninh;; Kế hoạch số 140 – KH/TU, ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy về tổ chức Cuộc thi tìm hiểu 80 năm lịch sử vẻ vang Đảng  bộ tỉnh Đắk Lắk (ngày 23/11/1940 – 23/11/2020) và Nghị Quyết số 07 – NQ/HU , ngày 25/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Tại hội nghị Đ/c Đỗ Quốc Hương – Bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện đề nghị các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị tập trung học tập, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng những nội dung trọng tâm, cốt lõi của các Kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, nhân dân trong toàn huyện, để đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống.

 H Yur Je