Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các chương trình, kế hoạch của Đảng

Vừa qua, tại hội trường Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện, Trung tâp bồi dưỡng chính trị huyện mở 2 lớp học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị và Kết luận của Đảng cho toàn thể cán bộ, công chức, đảng viên và người lao động của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện uỷ và khối lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị các đại biểu đã được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện uỷ quán triệt kết luận số 65 ngày 30/10/2019 của bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24 của BCH TW Đảng khoá IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Kết luận số 67 ngày 16/12/2019 của Bộ chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma thuột đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Chỉ thị số 42, ngày 30/12/2019, của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng đối với việc thực hiện chương trình bố trí, sắp xếp, ổn định dân cư trên địa bàn tỉnh; chỉ thị số 45, ngày 19/02/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc sử dụng Internet và mạng xã hội, đấu tranh phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch trong tình hình mới; Kế hoạch số 152, ngày 26/02/2020 của Ban thường vụ tỉnh uỷ về tổ chức cuộc vận động “ Hiến kế xây dựng và phát triển tỉnh Đăk Lăk giàu đẹp, văn minh”; Nghị quyết số 13 ngày 17/03/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tập thể.

Qua Hội nghị sẽ giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên, người lao động nắm được tinh thần và nội dung cốt lõi của Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, của tỉnh mới ban hành để có chương trình hành động triển khai thực hiện.

Xuân Thái