Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và phổ biến các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Huyện ủy

Ngày 21/12/2022 Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, tỉnh ủy, huyện uỷ. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực huyện uỷ; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; các đồng chí Lãnh đạo HĐND, UBND huyện; Huyện ủy viên; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận, hội, đoàn thể huyện; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy; Bí thư, Phó bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn; Đồng chí Đào Thị Thanh An, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được truyền đạt các nội dung quan trọng của Kế hoạch số 84-KH/TU, ngày 11/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy – UV về Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Hướng dẫn số 56-HD/BTGTW, ngày 32/5/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về “Phổ biến, quán triệt, tuyên truyền tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW, ngày 03/3/2022 của Ban Bí thư về việc “Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại của đảng đến năm 2025”; Kế hoạch số 88-KH/TU, ngày 06/6/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Đề án tổng thể số 01-ĐA/TW, ngày 03/3/2022 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh; Nghị quyết số 14-NQ/TU, ngày 27/7/2022 của Tỉnh ủy về “phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025, định hướng đến năm 2030″; Chỉ thị số 23-CT/HU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về phối hợp triển khai cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ thị số 24-CT/HU, ngày 08/11/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về công tác quân sự, quốc phòng năm 2023; Chương trình số 25-CTr/HU, ngày 25/10/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kế hoạch số 108-KH/TU, ngày 14/9/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 07-KH/TW, ngày 17/8/2022 thực hiện Nghị quyết số Đồng 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị 28- CT/TU, ngày 09/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ Đảng trong tình hình hiện nay; Quy định 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp  quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về “Nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022- 2026″; Kế hoạch số 52-KH/UBKTTW, ngày 30/6/2022 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về “ Thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/4/2022 của Bộ Chính trị về “Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030”; …

Văn Hoan