Hội nghị báo cáo viên trung ương tháng 01 năm 2021

Ban Tuyên giáo TW vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên Trung ương tháng 1 năm 2021 với sự tham gia của 2.260 điểm cầu trên cả nước. Dự hội nghị tại Hà Nội có Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW Nguyễn Xuân Thắng. Tại điểm cầu huyện Lăk, có đồng chí Võ Ngọc Tuyên, TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện Uỷ; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành, Mặt trận – Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội huyện.

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia HCM, Chủ tịch Hội đồng lý luận TW Nguyễn Xuân Thắng thông báo nhanh kết quả Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo và phát triển”, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành tất cả mục tiêu chương trình, nội dung đề ra. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành T.Ư khóa 13 gồm 200 đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên, có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng được bầu giữ cương vị Tổng Bí thư. Đại hội đã thảo luận sôi nổi, thẳng thắn, dân chủ và nhất trí cao thông qua các văn kiện quan trọng; biểu thị sự thống nhất ý chí và quyết tâm mạnh mẽ trong thời kỳ mới, thực hiện bằng được mục tiêu phát triển tổng quát đã nêu trong Báo cáo chính trị: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ 21, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng XHCN.

 

Hội nghị cũng đã nghe thông tin về tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng nhà nước năm 2020, dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ hoạt động đối ngoại năm 2021 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới ./.

Vy Thuỷ