Hội đồng nhân dân thị trấn Liên sơn tổ chức kỳ họp thứ 11, khóa XI, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Kỳ họp thông qua và xem xét, thảo luận nhiều báo cáo quan trọng như: báo cáo  kết quả hoạt động của HĐND thị trấn 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020; báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 06 tháng đầu năm, phương hướng 06 tháng cuối năm 2020;…

Theo báo cáo của UBNDThị trấn Liên Sơn, trong 06 tháng đầu năm 2020 tình hình kinh tế – xã hội của thị trấn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trong nhiều lĩnh vực như: Tổng doanh thu từ tiểu thủ công nghiệp – thương mại, du lịch và dịch vụ chưa tính thuế ước đạt 156 tỷ đồng ( tăng 28 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019); tổng số khách lưu trú tại địa bàn là 4.433 lượt người; tổng diện tích gieo trồng đạt 100% kế hoạch, người dân tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao; Sản lượng đánh bắt thủy sản ước đạt 90 tấn. Công tác quản lý đất đai được chú trọng; hoạt động quản lý trật tự  đô thị và môi trường thường xuyên được kiểm tra chặt chẽ; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 7 tỷ 809 triệu đồng, đạt 42,26 %kế hoạch; Thị trấn Liên Sơn đang tiến hành khởi công xây dựng 11 công trình với tổng số vốn được bố trí 4 tỷ 690 triệu đồng; Tình hình an ninh, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được bảo đảm; các chính sách xã hội, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được thực hiện tốt…

Sau kỳ họp này, UBND Thị trấn Liên Sơn và các Ban ngành đoàn thể sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp cụ thể cho từng lĩnh vực; thực hiện các chương trình, kế hoạch có hiệu quả các nghị quyết mà HĐND thị trấn đã thông qua; đề cao trách nhiệm trước nhân dân trong quản lý, chỉ đạo, điều hành; đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đâu tư công; cả hệ thống chính trị và mỗi đại biểu hội đồng nhân dân thị trấn tập trung thống nhất trong nhận thức, đồng tâm, hiệp lực, nâng cao trách nhiệm, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội – bảo đảm an ninh quốc phòng trên địa bàn năm 2020.

H Yur Je