Hội đồng khoa học và công nghệ huyện Lăk ban hành quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2020 – 2025

Xét đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 319, ngày 18/8/2020. Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Lăk đã ra Quyết định số 202, ngày 19/8/2020, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện Lăk nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng thời giao cho thường trực Hội đồng Khoa học và Công nghệ huyện hướng dẫn việc thực hiện Quy chế này.

Quy chế bao gồm 5 Chương và 17 Điều trong đó nêu: Hội đồng KH&CN huyện Lăk (gọi tắt là Hội đồng) do Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập; Hội đồng có 01 chủ tịch và 02 phó chủ tịch: Chủ tịch UBND huyện làm Chủ tịch Hội đồng; 01 Phó chủ tịch UBND huyện phụ trách mảng KH&CN làm Phó chủ tịch Hội đồng và 01 Phó chủ tịch Thường trực Hội đồng do Trưởng phòng KT&HT đảm nhiệm, ngoài ra còn có các chức danh Thư ký và các thành viên của Hội đồng
Phòng Kinh tế và Hạ tầng là cơ quan thường trực của Hội đồng, được phép sử dụng bộ máy của phòng Kinh tế và Hạ tầng và đảm bảo các điều kiện cần thiết phục vụ cho phạm vi, nhiệm vụ của Hội đồng. Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND huyện.

Hội đồng KH&CN huyện có chức năng tư vấn cho UBND huyện về hoạt động KH&CN của huyện; thực hiện các nhiệm vụ tư vấn cho chủ tịch UBND huyện về hoạt động phát triển, ứng dụng KH&CN trên địa bàn huyện nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương; Tham gia góp ý kiến vào các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách về phát triển KH&CN vào điều kiện cụ thể của địa phương; Tham mưu, đề xuất định hướng chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển, ứng dụng khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện; Tư vấn các vấn đề liên quan đến KH&CN trong các dự án lớn về phát triển KTXH của huyện, các vấn đề quan trọng khác về KHCN do Chủ tịch UBND huyện yêu cầu.

Hội đồng có trách nhiệm, quyền hạn tham dự các cuộc họp liên quan đến KHCN, tham gia đề xuất khen thưởng cho các đề tài KHCN đạt giải và ứng dụng vào thực tiễn phát triển KTXH ở địa phương, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về các hoạt động của Hội đồng.

XUÂN TIỆP