Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện: tổng kết năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021

Vừa qua, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. Đồng chí Nguyễn Xuân Hoản, Phó chủ tịch UBND huyện- Bí thư Đảng uỷ cơ quan chính quyền chủ trì hội nghị.

Năm 2020, bên cạnh nhừng thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện đã tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid -19; phòng, chống thiên tai dịch bệnh trên trên lĩnh vực trồng trọt và chăn nuôi; khắc phục hậu quả lũ lụt và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội; quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng. Tổng diện tích gieo trồng: 28.259ha/ đạt 101,7% KH năm, trong đó: Diện tích cây lương thực có hạt (lúa, ngô): 18.799ha, đạt 102,1% KH (gồm diện tích lúa 13.999,5/13.401 ha, diện tích ngô 4.799/5.012 ha). Tổng sản lượng lương thực cây có hạt: 115.526/114.645 tấn, đạt 100,77% KH, trong đó sản lượng thóc:87.230,9/82.995 tấn, đạt 105,1% KH, sản lượng ngô: 28.295,4/31.650 tấn, đạt 89,4% KH. Bình quân lương thực đầu người 1.640/1.620kg/người/năm. Lĩnh vực Văn hóa – xã hội đều có những chuyển biến tích cực, công tác quốc phòng – an ninh luôn được tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác xây dựng Đảng chú trọng, chỉ đạo thành công đại hội các chi bộ; Đảng uỷ đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Cơ quan chính quyền lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong năm, Đảng ủy cơ quan chính quyền đã xem xét hồ sơ, thủ tục đề nghị Huyện ủy chuẩn y kết nạp 6/5 quần chúng vào Đảng, đạt 120% so với chỉ tiêu của BTV Huyện ủy, cử được 06 quần chúng ưu tú tham gia lớp nhận thức về Đảng; 06 đảng viên tham gia lớp đảng viên mới.

 

Bên cạnh đó còn một số mặt tồn tại hạn chế đó là: Tính nêu gương của một số cán bộ, đảng viên và vai trò lãnh đạo của một số chi ủy còn có mặt hạn chế. Việc đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, đoàn thể còn chậm; một số chi bộ trực thuộc chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề. Chế độ thông tin báo cáo đôi lúc chưa kịp thời.

Hội nghị đã đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2021: Tiếp tục tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu về phát triển kinh tế – xã hội theo Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết của HĐND và kế hoạch của UBND huyện đề ra. Kết nạp 05 đảng viên mới trở lê, giữ vững danh hiệu tổ chức đoàn thể vững mạnh, cơ quan văn hóa trong toàn Đảng bộ.

Trong năm các chi bộ trực thuộc đảng bộ lựa chọn nội dung sinh hoạt chuyên đề theo chức năng, nhiệm vụ của từng chi bộ đảm bảo theo Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 06/7/2018 của BCH Trung ương hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên.

Đảng uỷ cũng đã khen thưởng cho 03 tập thể và 28 cá nhân có thành tích trong năm 2020./.

Vy Thuỷ