Cụm thi đua số 3 tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019

Về dự hội nghị có ông Phạm Văn Phước – Phó giám đốc Sở Nội vụ – Trưởng ban công tác thi đua, khen thưởng tỉnh Đắk Lắk, Thường trực huyện ủy, thường trực HĐND huyện; lãnh đạo UBND huyện;  đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, phòng nội vụ các huyện trong cụm thi đua số 3 gồm 5 huyện: huyện Lắk; Krông Bông; M’Đrắk; Buôn Đôn; EaSúp.

Theo báo cáo, trong năm 2019 các đơn vị trong cụm thi đua số 3 tỉnh Đắk Lắk đã triển khai thực hiện tốt các nội dung giao ước thi đua. Trong năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: thời tiết diễn biến thất thường, cơ sở hạ tầng kinh tế, kỹ thuật phục vụ cho sản xuất còn hạn chế, giá cả thị trường có nhiều biến động, song với sự nổ lực vượt qua khó khăn thách thức nên tình hình kinh tế các huyện trong cụm thi đua số 3 tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đời sống tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện. Trong đó: tốc độ tăng trưởng kinh tế của các đơn vị trong cụm thi đua số 3 tỉnh Đắk Lắk đạt từ 6,7% trở lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,8 triệu đồng; hầu hết các huyện đều đạt 100% kế hoạch giảm tỉ lệ hộ nghèo; trong năm lãnh đạo các đơn vị trong cụm thi đua đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ liên quan đến công tác thu ngân sách trên địa bàn, cũng như các công tác liên quan đến an sinh xã hội cho nhân dân và người đồng bào dân tộc thiểu số. Công tác thi đua khen thưởng đảm bảo công khai, minh bạch, chính xác, kịp thời. Qua đó đã góp phần phát triển các phong trao thi đua tăng năng suất lao động, mở rộng quy mô sản xuất, cải thiện đời sống nhân dân, khích lệ những cá nhân, tập thể tiêu biểu trong phong trào sản xuất. kinh doanh giỏi, cán bộ công chức có thành tích xuất sắc trong lao động.

Hội nghị cũng đã thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng đồng thời đã thông qua nội dung giao ước thi đua năm 2020 giữa các huyện trong cụm thi đua số 3.

 H Yur Je