Hội nghị học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản của Đảng các cấp đợt 9 năm 2023

Ngày 22/9, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng đợt 9 năm 2023 cho cán bộ, đảng viên đang công tác tại Đảng bộ Trung tâm Y tế, Đảng bộ Công an huyện, Đảng bộ Quân sự huyện và các chi bộ trực thuộc Huyện ủy.

Tại hội nghị các cán bộ, đảng viên được các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy truyền đạt nội dung của Kết luận số 56-KL/TW, ngày 23/5/2023 của Bộ Chính trị về “định hướng chiến lược đối với hợp tác tiểu vùng Mê Công đến năm 2030”; Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, ngày 20/6/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; Hướng dẫn số 89-HD/BTGTU, ngày 04/7/2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về đẩy mạnh tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; và Hướng dẫn số 99-QĐ/TW, ngày 20/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Quy định số 85-QĐ/TW, ngày 07/10/2022 của BBT về việc cán bộ, đảng viên thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên mạng Internet, mạng xã hội.

Qua hội nghị, nhằm giúp cho cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung cơ bản được thể hiện trong các văn bản và các Nghị quyết của Đảng; từ đó làm tốt công tác tư tưởng, tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến các tầng lớp Nhân dân; tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi các nội dung Nghị quyết, Chỉ thị, chương trình đã đề ra./.

Văn Hoan