Đảng ủy xã Krông Nô tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền các văn bản của Trung ương, của Tỉnh uỷ, Huyện uỷ

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Y Thị Niê – HUV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, các đồng chí TT Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ các đoàn thể xã và các đồng chí bí thư chi bộ buôn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các nội dung về: Kết luận số 61-KL/TW, ngày 17/08/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng; Kết luận số 62-KL/TW, ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của BCH TW Đảng Khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Kết luận số 69-KL/TW, ngày 11/01/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của BCH TW Đảng khoá XI về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25/12/2023 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20/12/2023 của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới; Chương trình số 29-CTr/TW, ngày 05/01/2024 của Bộ Chính trị về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xoá mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; Chương trình số 46-CTr/TW, ngày 16/01/2024 thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về “ Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới”; Chương trình số 44-CTr/TU, ngày 22/11/2023 của BTV Tỉnh uỷ về tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, cấp tỉnh lần thứ IV năm 2024; Nghị quyết số 18-NQ/TU, ngày 06/12/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng nhiệm vụ năm 2024; Kế hoạch số 02, ngày 15/01/2024 về tổ chức hoạt động kỷ niệm 120 năm Ngày thành lập tỉnh Đắk Lắk (22/11/1094 – 22/11/2024); Chuyên đề năm 2024 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tỉnh Đắk Lắk trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thông qua Hội nghị giúp cho cán bộ, đảng viên trên địa bàn xã nắm vững các chủ trương, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo cốt lõi mà Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tỉnh ủy, Huyện ủy đã đề ra trong các văn bản để vận dụng, triển khai thực hiện đúng, sáng tạo, đạt kết quả ở địa phương. Nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc triển khai thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                              Huy Bình