Công bố Quyết định kiểm tra đối với Đảng uỷ xã Nam Ka

Căn cứ Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ Khoá XV (Nhiệm kỳ 2020 – 2025) ban hành kèm theo Quyết định số 85 – QĐ/HU, ngày 13/10/2020 của Huyện uỷ và chương trình số 04 – CTr/UBKTHU, ngày 09/01/2023 của Uỷ ban Kiểm tra Huyện uỷ về kiểm tra, giám sát năm 2023. Đoàn công tác của Huyện uỷ do đồng chí Bùi Quang Tuyển, HUV – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy làm Trưởng đoàn vừa công bố quyết định kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Nam Ka.

Tại buổi công bố, Đoàn kiểm tra đã thông qua quyết định kiểm tra đối với Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Nam Ka. Theo đó, mốc thời gian kiểm tra từ ngày 01/01/2022 đến ngày 30/04/2023. Thời gian tiến hành kiểm tra là 05 ngày làm việc tại Đảng uỷ xã Nam Ka và các chi bộ trực thuộc, trong tháng 5 và tháng 6/2023 (Đoàn kiểm tra xây dựng lịch cụ thể và thông báo cho Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Nam Ka biết). Đồng thời Đoàn kiểm tra đã hướng dẫn một số nội dung cơ bản để Đảng uỷ, Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Nam Ka, nghiên cứu vận dụng chuẩn bị báo cáo giải trình về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã Nam Ka. Trong báo cáo phải nêu rõ được tổng số tổ chức Đảng trực thuộc và đảng viên; tình hình Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tổ chức bộ máy Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2020 – 2025; kết quả phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên của Đảng bộ xã năm 2022; kết quả thực hiện việc triển khai thực hiện các văn bản của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, việc  thi hành kỷ luật trong Đảng.

Việc kiểm tra nhằm giúp cho Đảng ủy, UBKT đảng uỷ xã Nam Ka đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm của Đảng uỷ và Uỷ ban Kiểm tra Đảng uỷ xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra,  giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục, sữa chữa hạn chế, khuyết điểm nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện đã đề ra.

Huy Bình