Bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho các chức sắc, chức việc tôn giáo trên địa bàn huyện

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, vừa phối hợp với Ban chỉ huy quân sự huyện tổ chức mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 70 chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn huyện..

Lớp học diễn ra trong thời gian 4 ngày các học viên sẽ được tiếp thu và quán triệt 7 chuyên đề về: Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với xây dựng nền quốc phòng toàn dân; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng trong tình hình mới; Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh trong tình hình mới; Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Nội dung cơ bản của các Luật: Quốc phòng, An ninh quốc gia, Nghĩa vụ quân sự, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam, Dự bị động viên; Một số nội dung về kết hợp phát triển kinh tế, xã hội gắn với tắng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Lớp học nhằm bồi dưỡng kiến thức cơ bản về đường lối Quốc phòng – An ninh, kinh tế, đối ngoại của Đảng trong tình hình mới; Nguyên tắc lãnh đạo chính quyền, quản lý nhà nước về nhiệm vụ Quốc phòng, công tác quân sự ở địa phương để giúp các chức sắc tôn giáo nắm vững đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tôn giáo và công tác quốc phòng an ninh trong thời kỳ mới. Trên cơ sở đó, vận động bà con giáo dân sống “tốt đời, đẹp đạo”, tích cực tham gia vào việc xây dựng và phát triển địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn của huyện nhà ngày càng vững mạnh.

Xuân Thái