Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ hội phụ nữ ở cơ sở năm 2020

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện vừa phối hợp với Hội Liên hiệp phụ nữ huyện tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ ở cơ sở năm 2020. Tham dự lễ bế giảng có lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng cùng với 95 học viên là các cán bộ làm công tác Hội phụ nữ ở cơ sở trong toàn huyện.

Trong 5 ngày học tập (từ 24/8  đến 28/8/2020), các học viên được cung cấp một số kiến thức thuộc các chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội  ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Phụ nữ và bình đẳng giới; Chức năng đại diện, các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam nhiệm kỳ 2017-2022; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ Hội cơ sở.  Kết quả đánh giá sau thời gian học tập, có 100% học viên tham gia viết bài thu hoạch, trong đó  xếp loại giỏi có 22 học viên, đạt 23%, xếp loại khá 45 học viên, đạt lỷ tệ 47% và xếp loại trung bình có 28 học viên, đạt tỷ lệ 29%/.

Tại lễ bế giảng trung tâm bồi dưỡng chính trị đã cấp cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng cho các học viên, đồng thời tặng giấy khen cho 10 học viên đạt kết quả cao trong học tập và tham gia đầy đủ các buổi học./.

Vy thủy