Hội nghị tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghị định cho người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC & CNCH trên địa bàn huyện

Tham gia hội nghị có gần 200 người đứng đầu cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC &CNCH trên địa bàn huyện Lắk, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Trưởng Công an các xã, thị trấn.

Tại hội nghị các đại biểu đã được quán triệt nội dung của Nghị định số 50/2024 ngày 10/5/2024 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020 ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017 ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy và các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Đồng thời quán triệt vai trò, trách nhiệm của của người đứng đầu cơ sở về chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Thông qua hội nghị nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC và CNCH; vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCCC và CNCH tại cơ quan, đơn vị, địa phương; nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH.

Văn Thắng