Chuyên mục chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 05

QUY TRÌNH NHÂN SỰ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, NHIỆM KỲ 20202025

*ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ TÁI CỬ CẤP ỦY

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy, chi ủy chi bộ (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách các đồng chí cấp ủy đương nhiệm, ban thường vụ đảng ủy, chi ủy chi bộ chỉ đạo rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, phó bí thư, bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự tái cử đã được ban thường vụ cấp ủy, chi ủy chi bộ  xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. Kết quả phiếu tính trên tổng số người có mặt).

Thành phần đối với Đảng ủy cơ sở trực thuộc: Các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể và tương đương cấp xã; bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Thành phần đối với các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy các đồng chí trong chi ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (lần 1) Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành đảng bộ xã, thị trấn, chi ủy chi bộ tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Bước 4: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy, chi ủy chi bộ (lần 2)Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); ban thường vụ đảng ủy  hoặc chi ủy chi bộ xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để trình hội nghị ban chấp hành đảng bộ hoặc chi ủy chi bộ (lần 2)

* Về nội dung khảo sát nhân sự: Ban Thường vụ cấp ủy, chi ủy chi bộ và tiểu ban nhân sự nếu xét thấy cần thiết thì tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự (đã được giới thiệu ở bước 3) tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ, chi bộ (lần 2)

Trình tự thực hiện: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); Tập thể ban chấp hành đảng bộ  hoặc chi bộ thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

*Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn Nhân sự  ở các bước phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập (riêng ở bước 2 tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị (những trường hợp không đạt trên 50% phiếu đồng ý giới thiệu ở bước trước, thì không đưa vào lấy ý kiến ở bước sau và trường hợp đó không đủ điều kiện để tiếp tục giới thiệu tái cử).

ĐỐI VỚI NHÂN SỰ LẦN ĐẦU THAM GIA CẤP ỦY

Bước 1: Tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy, chi ủy chi bộ (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và các tổ chức chính trị – xã hội (theo nhiệm kỳ của từng tổ chức); ban thường vụ đảng ủy hoặc chi ủy chi bộ tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy (chi ủy) và các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được ban thường vụ cấp ủy hoặc chi ủy chi bộ xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

Thành phần đối với Đảng ủy cơ sở trực thuộc gồm các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp xã; trưởng các ban, ngành, đoàn thể và tương đương cấp xã; bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Thành phần đối với các chi bộ cơ sở trực thuộc gồm các đồng chí trong chi ủy và toàn thể đảng viên trong chi bộ.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ cấp ủy hoặc chi ủy chi bộ thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

– Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu bước sau.

Ví dụ: Tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định là 39 người; số tái cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện được thông qua là 20 người; số lượng được giới thiệu còn lại không quá 25 người (tính theo số dư từ 10 – 15%); đối với số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy, chi ủy cũng tính tương tự như vậy.

Riêng đối với chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội thì giới thiệu 01 người cho 1 chức danh

Bước 3: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ, hội nghị chi bộ (lần 1)

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, ban chấp hành đảng bộ, hội nghị chi bộ tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

– Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

– Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu bước sau.

Bước 4: Tiến hành khảo sát nhân sự và tổ chức hội nghị ban thường vụ cấp ủy (chi ủy chi bộ) (lần 2)

Ban Thường vụ cấp ủy (chi ủy chi bộ) và tiểu ban nhân sự tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự đã được giới thiệu ở bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú (căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, ban thường vụ cấp ủy và tiểu ban nhân sự xác định nhân sự và phương pháp tiến hành khảo sát cụ thể).

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); ban thường vụ Đảng ủy (chi ủy chi bộ) xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị ban chấp hành đảng bộ (chi bộ) (lần 2)

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

– Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban chấp hành đảng bộ (chi bộ) giới thiệu ở bước 3.

– Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu bước sau.

Bước 5: Tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ (chi bộ) (lần 2)

– Trình tự thực hiện:

+ Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị.

+ Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có).

+ Tập thể ban chấp hành đảng bộ (chi bộ) thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:

– Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ (chi ủy chi bộ) thông qua ở bước 4.

– Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp 02 người trở lên cuối cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

* Đối với quy trình giới thiệu nhân sự cấp ủy của tổ chức đảng trực thuộc, đề nghị ban thường vụ các đảng ủy trực thuộc Huyện ủy căn cứ các bước quy trình nêu trên để vận dụng, cụ thể hóa quy trình giới thiệu nhân sự cho phù hợp với đặc điểm của từng tổ chức đảng tại địa phương, đơn vị mình, nhưng không được trái với quy định chung.

QUY TRÌNH NHÂN SỰ CẤP ỦY CẤP HUYỆN, NHIỆM KỲ 20202025

* ĐỐI VỚI CÁC ĐỒNG CHÍ TÁI CỬ CẤP ỦY

Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách các đồng chí cấp ủy đương nhiệm, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách cấp ủy viên, ủy viên ban thường vụ cấp ủy, phó bí thư, bí thư cấp ủy đương nhiệm đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự tái cử đã được Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt. Kết quả phiếu tính trên tổng số người có mặt).

Thành phần: Các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện; trưởng các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tương đương cấp huyện; bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chủ tịch hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Bước 3: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần 1) Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Bước 4: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2)Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 để trình hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần 2)

Về nội dung khảo sát nhân sự: Ban Thường vụ Huyện ủy và tiểu ban nhân sự nếu xét thấy cần thiết thì tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự (đã được giới thiệu ở bước 3) tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú.

Bước 5: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần 2)

Trình tự thực hiện: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Nhân sự được giới thiệu, lựa chọn ở các bước phải đạt tỉ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập (riêng ở bước 2 tính trên số đại biểu có mặt); kết quả kiểm phiếu được công bố tại các hội nghị (những trường hợp không đạt trên 50% phiếu đồng ý giới thiệu ở bước trước, thì không đưa vào lấy ý kiến ở bước sau và trường hợp đó không đủ điều kiện để tiếp tục giới thiệu tái cử).

QUY TRÌNH NHÂN SỰ CẤP ỦY CẤP HUYỆN, NHIỆM KỲ 20202025

ĐỐI VỚI NHÂN SỰ LẦN ĐẦU THAM GIA CẤP ỦY

Bước 1: Tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 1)

Căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu, số lượng được quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở danh sách quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 và các tổ chức chính trị – xã hội (theo nhiệm kỳ của từng tổ chức); Ban Thường vụ Huyện ủy tiến hành rà soát, đánh giá từng trường hợp và xem xét, thông qua danh sách dự kiến những nhân sự trong quy hoạch đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo quy định để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị cán bộ chủ chốt.

Bước 2: Tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt để lấy ý kiến giới thiệu (bằng phiếu kín) theo danh sách nhân sự đã được Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, thông qua ở bước 1 (hội nghị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số người được triệu tập có mặt).

Thành phần gồm các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; chủ tịch, phó chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện; chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện; trưởng các phòng, ban, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và tương đương cấp huyện; bí thư các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy thông qua ở bước 1 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 30% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu bước sau.

Ví dụ: Tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định là 39 người; số tái cử đủ tiêu chuẩn, điều kiện được thông qua là 20 người; số lượng được giới thiệu còn lại không quá 25 người (tính theo số dư từ 10 – 15%); đối với số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy cũng tính tương tự như vậy.

Riêng đối với chức danh lãnh đạo cấp ủy, cơ quan nhà nước và các tổ chức chính trị – xã hội thì giới thiệu 01 người cho 1 chức danh.

Bước 3: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần 1)

Căn cứ vào cơ cấu, số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và phương hướng công tác nhân sự được cấp ủy thông qua; trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 2, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện tiến hành thảo luận và giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn: Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị cán bộ chủ chốt giới thiệu ở bước 2 hoặc có thể giới thiệu nhân sự khác nhưng phải đảm bảo đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu có mặt trở lên và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu bước sau.

Bước 4: Tiến hành khảo sát nhân sự và tổ chức hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy (lần 2)

Ban Thường vụ Huyện ủy và tiểu ban nhân sự tiến hành khảo sát, đánh giá về phẩm chất đạo đức, lối sống và uy tín; năng lực, thành tích và sản phẩm công tác nổi trội đối với nhân sự đã được giới thiệu ở bước 3 tại nơi công tác, cơ quan liên quan và cấp ủy cơ sở nơi cư trú (căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, Ban Thường vụ Huyện ủy và tiểu ban nhân sự xác định nhân sự và phương pháp tiến hành khảo sát cụ thể).

Trên cơ sở kết quả giới thiệu nhân sự ở bước 3 và kết quả khảo sát nhân sự (nếu có); Ban Thường vụ Huyện ủy xem xét, bỏ phiếu thông qua danh sách nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới để lấy ý kiến giới thiệu ở hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ (lần 2)

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:  Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban chấp hành giới thiệu ở bước 3.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp cuối danh sách giới thiệu có nhiều người có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì đưa tất cả các đồng chí được giới thiệu vào danh sách để giới thiệu bước sau.

Bước 5: Tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (lần 2)

– Trình tự thực hiện: Phân tích kết quả lấy phiếu ở các hội nghị; Xác minh, kết luận những vấn đề mới nảy sinh (nếu có); Tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thảo luận, nhận xét, đánh giá và biểu quyết giới thiệu nhân sự (bằng phiếu kín).

Nguyên tắc giới thiệu, lựa chọn:  Mỗi thành viên được giới thiệu không quá cơ cấu, số lượng chức danh theo quy định và xem xét, lựa chọn, giới thiệu nhân sự trong danh sách đã được hội nghị ban thường vụ thông qua ở bước 4.

Nhân sự được lựa chọn, giới thiệu phải đạt tỷ lệ phiếu đồng ý trên 50% tổng số đại biểu được triệu tập và lấy từ trên xuống cho đủ số lượng theo quy định (tính cả số dư từ 10 – 15% tổng số cấp ủy viên được phân bổ theo quy định). Trường hợp 02 người trở lên cuối cùng có số phiếu giới thiệu bằng nhau thì lựa chọn nhân sự do người đứng đầu cấp ủy giới thiệu (kết quả kiểm phiếu được công bố tại hội nghị).

ĐẢNG BỘ XÃ KRÔNG NÔ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Krông Nô là xã vùng 3 với tổng diện tích tự nhiên trên 28.201km2 có 2 mặt tiếp giáp với các tỉnh bạn là Lâm Đồng và Đăk Nông. Đây là một trong những xã có vị trí chiến lược cả về tiềm lực kinh tế về quốc phòng an ninh của huyện. Những năm qua Đảng bộ xã krông nô luôn xác định các mục tiêu chung đó là: công tác xây dựng Đảng là then chốt; công tác phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, nhiệm vụ giữ vững tình hình quốc phòng an ninh làm động lực cho thúc đẩy phát triển kinh tế. trên cơ sở đó cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đã bám sát nghị quyết tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện địa phương, từng bước đẩy mạnh phát triển, chuyển dịch cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi: Tăng diện tích lúa 2 vu, lúa nà, bắp lai, cơ giới hóa sản xuất chủ động chuyển giao KHKT đưa các mô hình nuôi bò sinh sản vào chăn nuôi ở các hộ nông dân trong các thôn buôn.

Để triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết phát triển kinh tế hàng năm của địa phương đến tận người dân qua đó góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế, đảng ủy xã phân công các đồng chí đảng ủy viên hàng tháng về dự sinh hoạt cùng chi bộ để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, kịp thời có những giải pháp trong chỉ đạo phát triển kinh tế. Bám sát vào nghị quyết phát triển kinh tế của đảng ủy, các chi bộ, đảng viên trong xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong phát triển kinh tế, áp dụng các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất, vận động người dân thâm canh tăng vụ, quay vòng sử dụng đất canh tác…Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của đảng ủy xã về phát triển kinh tế đã tạo điều kiện, phát huy tính tích cực vươn lên của người dân, cơ cấu kinh tế đã có bước chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng tích cực, kết cấu hạ tầng nông nghiệp được nâng lên; tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm trong xã ở mức 12% cụ thể: năm 2017 giảm 82 hộ; năm 2018 giảm 277 hộ sang năm 2019 giảm được 291 hộ,  giảm tỷ lệ hộ nghèo trong xã từ 68,64 năm đầu nhiệm kỳ xuống còn 32,27%, năm 2019; tổng sản lượng lương thực đạt 20.400 tấn, bình quân thu nhập  đầu người đạt 21 triệu tăng 3 triệu/người/năm so với đầu nhiệm kỳ.

Qua trao đổi với đồng chí Y Thị Niê – Bí thư Đảng ủy xã, cho biết: Bằng việc đưa ra các giải pháp đồng bộ và phát huy tính tiền phong gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, xã Krông Nô đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế, đời sống của nhân dân trên địa bàn dần được cải thiện đáng kể, người dân đã tích cực tham gia các phong trào, hoạt động khác của địa phương, nhất là phong trào XDNTM Với sự nỗ lực của đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và sự đồng lòng của người dân, đến nay cùng với các nguồn vốn nhà nước đầu tư các chương trình xây dựng nông thôn mới  hàng trăm tỷ đồng như làm đường giao thông nông thôn , mua bò giống sinh sản, hỗ trợ người dân trồng điều cao sản. Điểm nổi bật nhất đó là,  bà con đồng bào trong xã đã từng bước xóa bỏ tư tưởng trông chờ ỷ lại vào Nhà nước, nỗ lực phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau góp công, góp sức làm mới, tu sửa những con đường trong xã, đường giao thông nội đồng. đi đầu là phong trào  chung sức  xây dựng đường điện dân sinh“ thắp sáng đường làng” một hoạt động vô cùng có ý nghĩa tạo nên một sức mạnh tổng hợp giữa ý Đảng và lòng dân mà đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể quần chúng và nhân dân xã K’rông Nô đã đồng sức, đồng lòng  chung sức xây dựng nông thôn mới , toàn xã đã có 11/14 buôn huy động được sức dân tham gia đóng góp tiền, ngày công xây dựng đường điện dân sinh nhằm mục đích “Thắp sáng đường làng” với tổng chiều dài khoảng 22 km tổng  giá trị tiền đống góp huy động trong dân lên tới hàng trăm triệu đồng với việc làm thiết thực và đem lại những giá trị lợi ích không chỉ giúp bà con trong buôn làng đi lại thuận lợi hơn; giảm tệ nạn trộm cắp, tai nạn giao thông, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, đây còn được coi là tiêu chí số 20 trong xây dựng nông thôn mới phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới văn minh, hiện đại và xã Krông Nô cũng là đơn vị đi đầu trong huyện làm tốt phong trào nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp xây dựng đường điện an ninh nông thôn.

Trên cơ sở rà soát nội dung, các phần việc đã thực hiện, phần việc còn phải thực hiện của từng tiêu chí, thời gian tới, đảng bộ, chính quyền xã Krông Nô tiếp tục đẩy mạnh phong trào XDNTM, tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân đóng góp xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi nội đồng, định hướng các mô hình sản xuất có hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần thực hiện đảm bảo các tiêu chí để địa phương từng bước hoàn thành chương trình, mục tiêu xây dựng NTM trong những năm tiếp theo.

XUÂN TIỆP