Chuyên mục chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 03

“ về Quy trình công tác nhân sự cấp ủy; Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên; Thời gian tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp và chọn đơn vị tổ chức Đại hội điểm; Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau Đại hội” theo Kế hoạch số 120 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

TIỂU BAN VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 13 BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  CÔNG TÁC VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch số 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 120 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV xây dựng Kế hoạch số 06, ngày 11/11/2019 để triển khai thực hiện nhiệm vụ của Tiểu ban từ nay cho đến Đại hội cụ thể như sau:

Xây dựng Báo cáo chính trị  của Ban Chấp hành trình Đại hội XV của Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Báo cáo tóm tắt tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV;

Xây dựng Báo cáo kiểm điểm  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025;

Báo cáo tóm tắt kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ huyện;

Xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào văn kiện đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh và hoàn chỉnh dự thảo báo cáo chính trị của ban chấp hành đảng bộ huyện sau khi có ý kiến góp ý.

Xây dựng dự thảo Nghị quyết đại hội; Chương trình thực hiện Nghị quyết đại hội; Chương trình Đại hội; nội quy, quy chế làm việc của Đại hội.

Thẩm định các báo cáo tham luận tại Đại hội Đảng bộ huyện.

Đối với Xây dựng Báo cáo chính trị  của Ban Chấp hành trình Đại hội XV của Đảng bộ huyện; Báo cáo kiểm điểm  Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025; tiểu ban văn kiện sẽ thực hiện theo quy trình để trình ra Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện lấy ý kiến góp ý chỉnh sửa. công việc được tiến hành từ nay cho đến tháng 5/2020 sẽ hoàn chỉnh hai báo cáo trên để trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy thẩm định.

Đối với báo cáo tổng hợp ý kiến vào văn kiện đại hội XIII của Đảng, Đại hội XVII của Đảng bộ tỉnh và Đại hội XV của Đảng bộ huyện, Tiểu ban sẽ tổng hợp và thông qua các thành viên lần 1 trong tháng 1/2020; thông qua Tiểu ban lần 2 và trình Ban Thường vụ vào tháng 4/2020.

Xuân Tiệp

TIỂU BAN NHÂN SỰ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ 13 BAN HÀNH KẾ HOẠCH VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ  CÔNG TÁC VỀ CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI

Thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị;  Kế hoạch số 127 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Kế hoạch 120 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Tiểu ban nhân sự đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ cho đại hội Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020- 2025 bao gồm một số nội dung về:

Tham mưu chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, UBKT Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Tham mưu nhân sự đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện, nhân sự chủ chốt của huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026; chủ tịch, phó chủ tịch HĐND huyện; chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện; trưởng các ban xây dựng của Huyện ủy.

Tham mưu xây dựng đề án nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020- 2025.

Đề án Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện đi dự đại hội, đại biểu Đảng bộ tỉnh Đăk  Lăk lần thứ XVII; đề án phân bổ đại biểu dự đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV.

Tham mưu xây dựng Quy chế bầu cử tại đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV; xây dựng Chương trình tổ chức, điều hành đại hội và chương trình phiên họp BCH khóa mới , nhiệm kỳ 2020- 2025.

Chuẩn bị và hoàn thiện các hồ sơ, văn bản, tài liệu, biên bản về công tác nhân sự đại hội đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 và công tác nhân sự bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026. Hiện nay công tác tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phục vụ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đang được tiểu ban nhân sự thực hiện bảo đảm đúng tiến độ, kế hoạch đã đề ra./.

Xuân Tiệp

TIỂU BAN TUYÊN TRUYỀN, PHỤC VỤ ĐẠI HỘI VÀ BẢO VỆ ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ HUYỆN LẦN THỨ XV TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, công tác phục vụ và bảo vệ đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025. Theo quyết định thành lập, phân công giao nhiệm vụ cho Tiểu ban của Ban Chấp hành đảng bộ huyện. vừa qua Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 đã yêu cầu Ban tuyên giáo Huyện ủy, Văn phòng Huyện ủy, UBND huyện, Công an, Ban chỉ huy quân sự huyện và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho Tiểu ban xây dựng dự thảo kế hoạch tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025, và tham mưu dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên Tiểu ban; dự kiến nhân sự tham gia bộ phận giúp việc thực hiện công tác tuyên truyền.  Về nội dung và thời gian tuyên truyền cần bám sát kế hoạch số 124, ngày 04/11/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Văn phòng huyện ủy chủ trì phối hợp với UBND huyện và các đơn vị liên quan tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025 theo quy định đồng thời tham mưu nhân sự tham gia bộ phận giúp việc thực hiện nhiệm vụ phục vụ đại hội.

Công an huyện chủ trì phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu xây dựng dự thảo kế hoạch đảm bảo an ninh- trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020- 2025; dự kiến nhân sự tham gia bộ phận giúp việc thực hiện công tác bảo vệ.

Sau khi các bộ phận giúp việc của Tiểu ban hoàn thành các nội dung trên .Tiểu ban tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV sẽ tiến hành họp thông qua góp ý dự thảo và phân công nhiệm vụ cho các bộ phận, thành viên đi vào thực hiện nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ kế hoạch đề ra./.

Xuân Tiệp

Một số quy định tại kế hoạch 120 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 15, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ 17 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

* Về Quy trình công tác nhân sự cấp ủy

  1. Công tác nhân sự trước đại hội

Công tác nhân sự trước đại hội bao gồm việc kết luận tiêu chuẩn chính trị, rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy, sắp xếp tổ chức bộ máy và chuẩn bị nhân sự cấp ủy khoá mới. Trong quý IV/2019, ban thường vụ cấp ủy các cấp hoàn thiện việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ; lấy quy hoạch cấp ủy làm cơ sở để quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý; chú trọng quy hoạch người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp và quan tâm quy hoạch đối với cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số và cán bộ khoa học – công nghệ. Quy trình rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ về cơ bản thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Trung ương và của Tỉnh ủy, gắn với định hướng xây dựng cơ cấu cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể như sau:

– Cùng với việc rà soát, bổ sung quy hoạch, có sự tính toán về nguồn nhân sự tham gia cấp ủy khóa mới và phương án bố trí, sắp xếp đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

– Để việc rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ có chất lượng cần làm tốt công tác đánh giá cán bộ cùng với kết quả đánh giá phân loại hàng năm, kết quả lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ; ban thường vụ cấp ủy phân công ủy viên thường vụ chủ trì chuẩn bị nhận xét, đánh giá đối với cán bộ thuộc khối được phân công phụ trách, báo cáo tập thể ban thường vụ thảo luận, đánh giá cán bộ.

– Đối với những đồng chí được tuyển dụng, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử chưa đảm bảo một số điều kiện, tiêu chuẩn theo Thông báo số 43-TB/TW, ngày 28/12/2017 của Bộ Chính trị thì các cấp ủy phải tiến hành rà soát, xử lý dứt điểm theo tinh thần Kết luận số 48-KL/TW, ngày 26/4/2019 của Ban Bí thư trước khi xem xét giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy các cấp.

– Cơ quan có thẩm quyền xem xét, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự được giới thiệu tham gia cấp ủy. Đại hội đảng bộ các cấp thực hiện thẩm tra tư cách đại biểu theo quy định, cấp ủy cấp trên trực tiếp chỉ đạo thẩm tra, xác minh, kết luận trước khi tiến hành đại hội đối với những nơi có vấn đề phức tạp, nhất là mất đoàn kết nội bộ hoặc có đơn, thư khiếu nại, tố cáo.

  1. Quy trình nhân sự cấp ủy

– Cơ bản thực hiện theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII; Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và được cụ thể hóa cho 02 đối tượng, gồm: Nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy; Nhân sự tái cử cấp ủy.

– Phân công công tác mới hoặc giới thiệu ứng cử ở địa phương, cơ quan, đơn vị khác đối với các đồng chí bí thư cấp ủy xã, thị trấn đã giữ chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (08 năm trở lên) tại một địa phương, cơ quan, đơn vị; các trường hợp là phó bí thư cấp ủy, phó chủ tịch UBND cấp xã đối với các địa phương có số lượng cao hơn so với quy định nếu còn đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia cấp ủy khóa mới theo quy định.

  1. Thực hiện bầu cử trong đại hội

– Việc bầu cử cấp ủy, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy, ủy ban kiểm tra và chủ nhiệm ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện theo quy chế bầu cử trong Đảng.

– Thực hiện thí điểm bầu bí thư cấp ủy tại đại hội ở những nơi cấp ủy đoàn kết, thống nhất cao; nhân sự dự kiến giới thiệu là người tiêu biểu, hội tụ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, có khả năng đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; đồng thời, phải được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy.

– Thực hiện đại hội lấy phiếu giới thiệu bí thư cấp ủy trong số các đồng chí vừa trúng cử vào ban chấp hành đảng bộ khóa mới (trừ những nơi trực tiếp bầu bí thư cấp ủy). Kết quả giới thiệu của đại hội để cấp ủy khóa mới tham khảo khi bầu bí thư cấp ủy. Trường hợp giới thiệu của đại hội khác với phương án nhân sự được duyệt thì báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy cho ý kiến chỉ đạo trước khi bầu bí thư cấp ủy.

* Về Cơ cấu, số lượng đại biểu và việc bầu đại biểu dự đại hội cấp trên

1. Về cơ cấu

Việc xác định cơ cấu đại biểu đại hội đảng bộ các cấp thực hiện theo hướng đổi mới cách phân bổ để bảo đảm hợp lý thành phần, cơ cấu, giới tính, dân tộc; tăng số lượng đại biểu ở các ngành, lĩnh vực quan trọng để có từ 01 đến 02 đại biểu (không tính đại biểu đương nhiên) để nâng cao chất lượng thảo luận, phản biện, đóng góp ý kiến khi quyết định những chủ trương, chính sách lớn của Trung ương và địa phương.

2. Về số lượng

– Đại hội đảng bộ huyện không quá 300 đại biểu.

– Đại hội đảng bộ cơ sở dưới 200 đảng viên tiến hành đại hội đảng viên (nếu có khó khăn về điều kiện tổ chức đại hội đảng viên và được sự đồng ý của Ban Thường vụ Huyện ủy thì tổ chức đại hội đại biểu); có trên 200 đảng viên thì tổ chức đại hội đại biểu.

– Đại hội các chi bộ trực thuộc Huyện ủy và đại hội tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ cơ sở là đại hội đảng viên.

– Việc bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội đảng bộ cấp trên phải căn cứ vào Điều lệ Đảng, quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên trực tiếp về số lượng, cơ cấu đại biểu đại hội đảng bộ các cấp.

– Đại hội đảng bộ các cấp được bầu một số đại biểu dự khuyết để thay thế đại biểu chính thức vắng mặt; số lượng do đại hội quyết định.

* Về Thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp và chọn đơn vị tổ chức đại hội điểm.

  1. Thời gian tổ chức đại hội

– Đại hội các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở không quá 01 ngày, bắt đầu từ tháng 02/2020 và hoàn thành trong tháng 4/2020.

– Đại hội đảng viên hoặc đại hội đại biểu các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy không quá 02 ngày; bắt đầu từ tháng 4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/6/2020.

– Đại hội đại biểu đảng bộ cấp huyện không quá 03 ngày (kể cả thời gian họp trù bị, thời gian trù bị không quá 0,5 ngày), hoàn thành trước ngày 31/8/2020.

– Đối với cấp cơ sở hoàn thành nội dung đại hội, đề án nhân sự và được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt trước ngày 30/3/2020 (đối với nơi tổ chức điểm phải hoàn thành trước ngày 20/02/2020).

– Đối với cấp huyện hoàn thành nội dung đại hội, đề án nhân sự và được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt trước ngày 30/5/2020.

  1. Lựa chọn đơn vị đại hội điểm

Trong tháng 10/2019, Ban Thường vụ Huyện ủy sẽ thống nhất chọn 01 đảng bộ cơ sở để tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm; chọn 01 đảng bộ cơ sở để thí điểm đại hội bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy (đối với đảng bộ cơ sở đã chọn đại hội điểm thì không chọn để đồng thời thực hiện chủ trương thí điểm đại hội bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư cấp ủy). Việc chọn địa phương, đơn vị đại hội điểm sẽ do Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu, sau khi có ý kiến tham gia của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy, thời gian tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở hoàn thành trước ngày 20/4/2020.

Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch để phê duyệt văn kiện, nhân sự, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội; phân bổ số lượng đại biểu dự đại hội cho cấp dưới một cách cụ thể, phù hợp với tiến độ thực hiện nêu trên.

* Về Việc sắp xếp, bố trí cán bộ sau đại hội

– Thực hiện việc bố trí, sắp xếp, phân công cấp ủy viên khóa mới ngay sau đại hội theo đúng phương án nhân sự đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

– Cùng với việc phân công cấp ủy khóa mới, cấp ủy các cấp cần tiến hành sắp xếp, bố trí, kịp thời thực hiện chế độ chính sách và làm tốt công tác tư tưởng đối với các đồng chí cấp ủy viên không tái cử theo quy định của Đảng và Nhà nước.

– Đối với những đồng chí ở cấp huyện không tái cử nhưng còn thời gian công tác từ 24 tháng đến dưới 30 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu còn đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, sức khỏe và có nguyện vọng công tác thì xem xét, bố trí công việc phù hợp (trừ các đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi). Những đồng chí còn dưới 24 tháng mới đến tuổi nghỉ hưu, nếu địa phương, cơ quan, đơn vị có khó khăn trong việc sắp xếp, bố trí công việc phù hợp thì cơ bản giữ nguyên chế độ và làm tốt công tác tư tưởng, động viên nghỉ công tác, chờ đủ tuổi nghỉ hưu. Những đồng chí có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi thì giải quyết chế độ, chính sách kịp thời theo quy định của Chính phủ. Cán bộ ở cấp xã thực hiện theo Kết luận số 64-KL/TW, ngày 28/5/2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) và quy định của Chính phủ.

– Về thời điểm thôi giữ chức vụ lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước có cơ cấu cấp ủy nhưng không tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: Các đồng chí đến tuổi nghỉ hưu sau đại hội hoặc còn tuổi công tác nhưng không tham gia cấp ủy thì cho thôi đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo nêu trên ngay sau đại hội hoặc vào phiên họp thường kỳ gần nhất của Hội đồng nhân dân sau đại hội. Riêng đối với chức danh lãnh đạo HĐND, nếu nhân sự được chuẩn bị thay thế chưa là đại biểu Hội đồng nhân dân thì đồng chí đương nhiệm tiếp tục giữ chức vụ đến hết nhiệm kỳ 2016-2021.

– Đối với các chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND thực hiện như sau:

+ Nếu nhân sự đã được ban thường vụ cấp ủy cấp trên đồng ý và đã trúng cử vào các chức danh lãnh đạo cấp ủy theo dự kiến, thì đến kỳ bầu cử HĐND, UBND, cấp ủy chủ động giới thiệu các đồng chí này tham gia ứng cử, không phải xin ý kiến của ban thường vụ cấp ủy cấp trên.

+ Trong trường hợp nhân sự được chuẩn bị cho một trong các chức danh trên không trúng cử cấp ủy hoặc các chức danh lãnh đạo cấp ủy khoá mới theo dự kiến, thì ban thường vụ cấp ủy báo cáo xin chủ trương, định hướng nhân sự và thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự (theo Quy định 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính trị và văn bản hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) trình ban thường vụ cấp ủy cấp trên xem xét, cho ý kiến.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cấp ủy tổ chức hội nghị quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch triển khai, thực hiện của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và các văn bản liên quan đến tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp. Xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra, hướng dẫn nội dung xây dựng văn kiện đại hội, tiêu chuẩn cụ thể cấp ủy viên, quy trình công tác nhân sự theo phân cấp; lãnh đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, đồng thời lãnh đạo thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân; gắn với các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội đảng bộ các cấp và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020.

2. Các cấp ủy thành lập các tiểu ban giúp việc chuẩn bị và tổ chức đại hội; thành lập các tổ theo dõi, chỉ đạo đại hội gồm các đồng chí thường trực, ủy viên thường vụ và cấp ủy viên, các ban đảng và các ngành có liên quan để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới; tổ chức đại hội điểm ở các cấp để rút kinh nghiệm; chủ động nắm tình hình, kịp thời có biện pháp xử lý, tháo gỡ đối với các chi, đảng bộ có khó khăn hoặc vấn đề phức tạp nảy sinh.

Các cấp ủy cơ sở báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy việc chuẩn bị văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy khóa mới khi được Ban Thường vụ Huyện ủy đồng ý mới tiến hành đại hội.

Phương án nhân sự cấp ủy khoá mới phải có các nội dung cơ bản sau:

– Tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu cấp ủy khoá mới.

– Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia cấp ủy khoá mới.

– Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu tham gia ban thường vụ cấp ủy khoá mới.

– Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử bí thư, phó bí thư cấp ủy khoá mới.

– Danh sách nhân sự dự kiến giới thiệu ứng cử chức danh chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2021-2026.

– Riêng nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy xem xét, thảo luận và kết luận về phương án nhân sự ủy ban kiểm tra cấp ủy khoá mới do ban tổ chức cấp ủy phối hợp với ủy ban kiểm tra của cấp ủy chuẩn bị (tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra các cấp thực hiện theo hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

3. Sau đại hội, cấp ủy khóa mới tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội; báo cáo cấp ủy cấp trên chuẩn y kết quả bầu cử; tiến hành kiện toàn các chức danh lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021, đồng thời chuẩn bị nhân sự lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhân sự lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội theo quy định. Xây dựng quy chế làm việc, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội, phân công công tác cho cấp ủy viên và thực hiện chế độ, chính sách kịp thời, nghiêm túc đối với các đồng chí không tái cử theo quy định.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ (theo Phụ lục số 1 đính kèm); Các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu, cụ thể hoá Kế hoạch này và các hướng dẫn của cấp mình để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên đây là Kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Kế hoạch này phổ biến đến chi bộ.

Xuân Tiệp