Chương trình phát thanh ngày 20/4/2023-Chuyên mục tuyên truyền, phổ biến Pháp luật