Thời sự huyện Lăk ngày 07/05/2020

Nội dung chương trình:

  1. Huyện uỷ Lăk: Thẩm định văn kiện, nhân sự đại hội các tổ chức cơ sở đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025
  2. Huyện Lăk họp ban chỉ đạo thi đua yêu nước
  3. Huyện Lăk tiến hành kiểm tra an toàn thực phẩm trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2020
  4. Xã Buôn triết sản xuất gần 500 ha diện tích lúa vụ Hè thu năm 2020
  5. Trồng sâm bố chính hướng đi mới cho người dân huyện Lăk