Huyện Lắk phát huy hiệu quả từ nguồn vốn vay uỷ thác giúp thanh niên phát triển kinh tế

Trong những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh phong trào đồng hành với thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, Huyện Đoàn Lắk đã làm tốt công tác ủy thác cho vay từ Ngân hàng chính sách xã hội, qua đó đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) có điều kiện vươn lên trong học tập, học nghề, khởi nghiệp, phát triển kinh tế và làm giàu chính đáng.

Huyện Đoàn Lắk hiện đang quản lý 44 tổ tiết kiệm và vay vốn tại 6 xã gồm xã Yang Tao, Bông Krang; Buôn Triết; Đắk Nuê; Đắk Phơi và xã Krông Nô với tổng số 1.916 hộ vay vốn. Tổng dư nợ cho vay ủy thác thông qua hội tính đến 30/12/2023 là 87.507 triệu đồng tăng 15.389 triệu đồng so với cuối năm 2022. Công tác huy động tiền gửi tiết kiệm được thực hiện tốt, với số dư tiết kiệm của tổ viên thông qua tổ TK&VV là 3.816 triệu đồng. Để quản lý số vốn vay ủy thác sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, đảm bảo không thất thoát, lãng phí. Huyện Đoàn Lắk thường xuyên phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội chỉ đạo cán bộ đoàn các cấp quản lý chặt chẽ số hộ, đối tượng vay vốn và mục đích sử dụng nguồn vốn vay. Vì vậy mà từ nguồn vốn vay uỷ thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, đa số các hộ vay đều sử dụng đúng mục đích, phát huy hiệu quả nguồn vốn, trong đó có anh Y Sáo Dlei ở buôn Phi Dih Ja B, xã Krông Nô, thông qua tổ tiết kiệm và vay vốn do đoàn thanh niên Huyện Đoàn quản lý anh đã được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội với số tiền 30 triệu đồng để chăm sóc cà phê. Sau hơn 3 năm từ nguồn vốn vay này gần 1ha  cà phê của anh Y Sáo Dlei đã được chăm sóc tốt cho năng suất cao, từ đó thu nhập của gia đình cũng ổn định hơn đến năm 2023 gia đình của Y Sáo Dlei đã thoát khỏi hộ nghèo của xã.

Cùng với việc tăng cường quản lý hoạt động ủy thác cho vay vốn, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Huyện Đoàn và Đoàn thanh niên các xã, thị trấn quan tâm, thực hiện thường xuyên, theo phương châm bám sát, nắm chắc cơ sở. Trong năm 2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn và Đoàn thanh niên các xã, thị trấn đã kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay đối với 1.772  lượt  hộ vay vốn.

Để nâng cao chất lượng trong hoạt động ủy thác, Huyện Đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội mở được 12 lớp tập huấn cho 600 lượt cán bộ kiêm nhiệm, tổ trưởng các Tổ TK&VV. Bên cạnh đó việc quản lý nợ và thu hồi nợ quá hạn được các cơ sở Đoàn coi trọng, nợ quá hạn hiện tại là hơn 48 triệu đồng, giảm 10 triệu đồng so với cuối năm 2022.

Nhờ làm tốt công tác ủy thác vay vốn giữa Huyện Đoàn với Ngân hàng Chính sách xã hội đã giúp cho cán bộ đoàn các xã, thị trấn nắm bắt sâu sát hơn tâm tư, nguyện vọng của thanh niên từ cơ sở, uy tín và vai trò của tổ chức đoàn thanh niên được nâng lên, bản thân thanh niên có nhu cầu vay vốn được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ, phát triển. Từ đó tạo được sự gắn kết giữa tổ chức đoàn với thanh niên, nhất là trên địa bàn nông thôn, góp phần vào việc xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh.

 Huyện Đoàn Lắk