Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong tiếp dân

Thực hiện Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị quy định về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và  xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân  Ban Thường vụ Huyện uỷ đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt quán triệt, phổ biến, triển khai Quy định đến các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng, phó các cơ quan ban ngành huyện, Bí thư, Chủ tịch HĐND, UBND, UBMTTQ các xã, thị trấn; trong đó chú trọng việc thông tin, tuyên truyền về các nội dung liên quan đến phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo để công dân hiểu quyền, nghĩa vụ của mình, tổ chức đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân đối với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân.

Thời gian qua,  công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và  xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân trên địa bàn đã có những chuyến biến tích cực. UBMTTQ VN cấp huyện đến các xã, thị trấn đã phối hợp với các tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về quy định đối với Bí thư cấp ủy các cấp tiếp dân, đồng thời lồng ghép tuyên truyền để công dân hiểu về quyền và nghĩa vụ của mình và đảm bảo phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo được thực hiện đúng quy định. Trong năm 2019, bộ phận Tiếp công dân của huyện đã tổ chức tiếp dân được 101 lượt/119 người/98 vụ, nội dung chủ yếu là khiếu nại, kiến nghị về đất đai, hỗ trợ bồi thường, đền bù.

Các đồng chí Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp; các cơ quan, đơn vị và các đoàn thể đã cơ bản triển khai thực hiện tiếp công dân định kỳ hoặc đột xuất theo quy định. Đối với UBND cấp xã: thực hiện niêm yết nội quy tiếp công dân, phân công lịch tiếp công dân của lãnh đạo; mỗi xã, thị trấn bố trí cán bộ Tư pháp và cán bộ Văn phòng kiêm nhiệm làm công tác tiếp dân và giải giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Qua thực hiện công tác tiếp công dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy thời gian qua đã góp phần hạn chế các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài; không làm phát sinh thêm những vụ việc mới, qua đó tạo sự đồng thuận trong quần chúng nhân dân, cán bộ, đảng viên, tạo sự ổn định về  chính trị, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Mai Vân