Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ cho cán bộ hội cựu chiến binh cơ sở đợt II năm 2021

Sáng ngày 26/4, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lắk  tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở đợt II năm 2021. Tham dự khai giảng có các đồng chí lãnh đạo Ban Tuyên giáo huyện ủy, UBKT huyện ủy và Văn phòng huyện ủy cùng 40 học viên là cán bộ Hội Cựu chiến binh ở cơ sở trong toàn huyện.

Trong thời gian 05 ngày (26/4- 30/4), các học viên sẽ được học tập, bồi dưỡng 5 chuyên đề, bao gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Vị trí, vai trò, mục đích, chức năng và nhiệm vụ của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh cơ sở trong sạch, vững mạnh; Một số công tác nghiệp vụ của Hội Cựu chiến binh cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được bồi dưỡng chuyên đề bổ trợ về tình hình thời sự quốc phòng, an ninh trong nước, địa phương và hướng dẫn công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ nhằm cung cấp kiến thức một cách hệ thống cho đội ngũ cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh cơ sở, từ đó góp phần hỗ trợ lý luận, nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ hội CCB ở cơ sở trong thực tiễn hiện nay./

H Yur Je