Ban Thường vụ Hội LHPN tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lăk  lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026

Chiều ngày 27/01/2021, Ban thường vụ Hội LHPN huyện Lăk tham mưu tổ chức họp Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lăk  lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng chí Nguyễn Quang Dũng UVTV- Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phó Ban Chỉ đạo đại hội chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Quang Dũng UVTV- Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ, Phó Ban Chỉ đạo đại hội, các đồng chí trong Ban Thường vụ Hội liên hiệp phụ nữ huyện, quán triệt  nội dung các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 như: Thông qua quyết định của Ban Thường vụ Huyện uỷ về thành lập Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu phụ nữ cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lăk  lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026, Kế hoạch, Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lăk  lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026. thông báo phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo, các quyết định thành lập Ban Tổ chức, các tiểu ban Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Lăk  lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021- 2026.  Tại hội nghị này cũng tranh thủ lấy ý kiến của các thành viên thống nhất chọn đơn vị Hội liên hiệp phụ nữ xã Bông Krang làm đại hội điểm trong quý I /2021.

Vy Thuỷ