UBND huyện họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

UBND huyện vừa tổ chức họp triển khai nội dung Dự án 1 về “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt” thuộc Chương trình mực tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (MTQG 1719). Cuộc họp do đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì.

Đối với Dự án 1 về “Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt”, thuộc Chương trình MTQG 1719 vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh thực hiện, năm 2023 Huyện Lăk được phân khai 14.212 triệu đồng để thực hiện hỗ trợ nhà ở cho 323 hộ dân. Tuy nhiên đến nay UBND tỉnh chưa ban hành tiêu chí xác định đối tượng thiếu đất ở, đất sản xuấ, vì vậy huyện chỉ mới rà soát đối tượng chưa có đất ở, nhà ở, đất sản xuất và chuyển đổi nghề, dẫn đến việc rà soát phân loại đối tượng thụ hưởng gặp nhiều khó khăn. Cùng với đó, năm 2023, UBND huyện được phân khai 6.460 triệu đồng (nguồn vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của Trung ương và tỉnh), UBND huyện đã thực hiện phân khai cho UBND các xã, thị trấn 3.009 triệu đồng để triển khai thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho đối tượng là hộ nghèo thiếu hụt chỉ số nước sinh hoạt trong rà soát hộ nghèo. Tuy nhiên, hiện nay việc xác định đối tượng thụ hưởng chưa có sự thống nhất giữa các cấp có thẩm quyền nên Phòng Dân tộc đã đề nghị UBND huyện chuyển trả số nguồn vốn còn lại là 3.451 triệu đồng về UBND tỉnh…

Tại cuộc họp các đại biểu đã nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai của Dự án 1 như: chưa có văn bản quy định tiêu chí xác định đối tượng thiếu đất ở nhà ở, đất sản xuất nên rất khó khăn trong việc rà soát, tổng hợp…Việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt chưa thống nhất và vẫn còn nhiều bất cập trong việc triển khai để rà soát.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nay Y Phú – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các phòng ban liên quan phối hợp rà soát bổ sung đối tượng được thụ hưởng, giải quyết sớm cho các hộ có đủ điều kiện về đất ở nằm trong diện được hỗ trợ nhà ở. Trong thời gian tới, Phòng Dân tộc huyện cần chủ động phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh vàcác phòng, ban, ngành liên quan tìm cách tháo gỡ các vướng mắc trong việc thực hiện Dự án 1 và các dự án khác của Chương trình MTQG 1719…

                                                                                              Văn Thắng