Phỏng vấn nhanh bác sĩ Phạm Phú Anh – Phó giám đốc Trung tâm y tế huyện Lăk về tình hình Covid 19 ngày 29/7/2020