Chuyên mục số 13: Tuyên truyền bầu cử đại biểu quốc hội khoá XV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, NK 2021-2026