Chuyên mục 06: chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Download chương trình này

NỘI DUNG CHUYÊN MỤC:

  1. Một số nét cơ bản của các kỳ đại hội đảng toàn quốc từ khi thành lập đến nay
  2. Đảng bộ xã Buôn Tría lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế gắn với xây dựng đảng