Chuyên mục 05: chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Download chương trình này

NỘI DUNG CHUYÊN MỤC:

  1. QUY TRÌNH NHÂN SỰ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG, NHIỆM KỲ 2020-2025
  2. QUY TRÌNH NHÂN SỰ CẤP ỦY CẤP HUYỆN, NHIỆM KỲ 2020-2025
  3. ĐẢNG BỘ XÃ KRÔNG NÔ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ GÓP PHẦN TÍCH CỰC VÀO PHONG TRÀO XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI