Chương trình truyền thanh ngày 11/10/2023

  1. Hội nghị gặp mặt với doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện Lắk năm 2023
  2. Tổ chức phiên tòa giả định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
  3. Hội thảo khoa học lần 2 “Kỷ yếu các kỳ Đại hội Đảng bộ huyện Lắk” giai đoạn 1969 -2020”
  4. Nông dân huyện Lắk rộn ràng bước vào thu hoạch cà phê niên vụ 2023 – 2024
  5. Hoạt động chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 của các trường học xã Bông Krang và xã Yang Tao./.