Chương trình phát thanh ngày 13/6/2023

  1. Thư kêu gọi của Tỉnh ủy – HĐND – UBND Tỉnh
  2. Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá tình hình thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị
  3. Kết quả 01 năm thực hiện Đề án số 07- của Tỉnh uỷ trên địa bàn huyện Lắk ./.