Thời sự huyện Lắk ngày 19/4/2023

  1. Hội nghị BCH Đảng bộ huyện Lắk lần thứ 12 (mở rộng)
  2. Hội nghị tổng kết 20 năm ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn năm 2003- 2023
  3. Họp ban tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số huyện Lắk lần thứ XI năm 2023
  4. Lễ công quyết định miễn nhiệm bổ nhiệm chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự khối Đảng
  5. Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống trên địa bàn thị trấn
  6. Hội thảo đầu bờ mô hình ngô lai đơn PAC 789 tại xã Ea r’bin
  7. Xã Đắk Liêng tập trung nâng cấp, bảo dưỡng kênh mương thuỷ lợi bảo đảm nước tưới cho vụ đông xuân
  8. Đại hội Công đoàn cơ sở Công ty TNHH xây dựng và môi trường đô thị Đại Lộc lần thứ II, nhiệm kỳ 2023-2028
  9. Đại hội Công đoàn cơ sở xã Bông Krang lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 – 2028
  10. Hội khuyến học xã Buôn Triết tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027.