Thời sự huyện Lăk ngày 12/02/2021

Ngành thuế năng động, sáng tạo, nỗ lực  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2020