Tập 3: Tấm gương sáng của núi rừng Tây Bắc. Phóng sự về chị Hạng Thị Sú, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.

Tập 3: Tấm gương sáng của núi rừng Tây Bắc. Phóng sự về chị Hạng Thị Sú, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Xá Nhè, huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên.